Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2018/2019

samorzad1

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Pani Jolanta Wotawa.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
Samorząd jest organem reprezentującym interesy wszystkich uczniów szkoły, współpracującym z innymi organami szkoły.

Celem działania Samorządu jest:

 • organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 • przedstawienie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków w sprawie dotyczącej realizacji podstawowych praw uczniów określonych ustawą o systemie oświaty;
 • współdziałanie z innymi organami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 • rozwijanie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych. kulturalnych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych uczniów;
 • podnoszenie współodpowiedzialności za sprzęt i urządzenia szkolne;
 • wykonywanie niezbędnych prac na rzecz szkoły;
 • inspirowanie koleżanek i kolegów do udziału w pracach na rzecz środowiska;
 • rozstrzyganie sporów między uczniami i zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami;
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły;
 • opiniowanie WSO i Statutu Szkoły;
 • wyrażanie opinii w sprawie oceny zawodowej nauczyciela na prośbę Dyrektora szkoły, za okres stażu;
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
 • swobodne działanie i podejmowanie decyzji związanych z organizacją życia szkolnego w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i Statutem Szkoły;
 • wnioskowanie do Dyrektora szkoły o poręczenie za uczniów , wobec których zastosowano karę;
 • wyrażanie swojego stanowiska w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły;
 • wyrażanie opinii na temat ucznia zgłoszonego do nagrody lub kary;
 • udział opiekuna i przewodniczącego SU w pracach komisji do spraw pomocy materialnej;
 • wyrażanie opinii odnośnie programu wychowawczego Liceum i programu profilaktycznego przedstawionego przez pedagoga szkoły;
 • wyrażenie opinii o ustaleniu przez Dyrektora szkoły przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Nasze Liceum

 srebrna tarcza

Dziennik Librus

Biblioteka Liceum

Bierzemy udział w:

nprcz

Polecane strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES