KALENDARIUM

 • 1440 - założenie przez biskupa płockiego Pawła Giżyckiego szkoły przy kolegiacie. Wykładowcami zostają magistrowie kształceni w Akademii Krakowskiej, a wśród nich sławny Jan z Głogowa.
 • 1463 - mecenat nad szkołą obejmują biskupi rezydujący w zamku pułtuskim: Erazm Ciołek i Andrzej Krzycki.
 • 1558 - biskup Andrzej Noskowski, znany ze swej troskliwości o wyposażenie i poziom nauki w pułtuskiej szkole, funduje 20 stypendiów dla uczniów zamierzających studiować w Akademii Krakowskiej, zobowiązując ich do podjęcia pracy w szkołach Pułtuska i Płocka po ukończeniu nauki.
 • 1562 - Hieronim Ossoliński na Sejmie Piotrkowskim wnosi projekt utworzenia w Pułtusku szkoły wyższej typu akademickiego.
 • 1565 - wskutek oporu Krakowa Andrzej Noskowski odrzuca koncepcję utworzenia na Mazowszu konkurencyjnej dla Krakowa Wyższej uczelni; sprowadza z Braniewa jezuitów, powierzając im zorganizowanie „szkoły mazowieckiej”.
 • 1566 - powstaje pierwsze w Koronie kolegium jezuickie w Pułtusku. Pierwszym rektorem kolegium zostaje Stanisław Rozdrażewski poliglota, były dworzanin księcia Lotaryngii.
 • 1566 - teatr szkolny wystawia swoją pierwszą sztukę łacińską ku czci fundatora szkoły - biskupa Andrzeja Noskowskiego.
 • 1567 - 1571 - wykłada w kolegium wybitny pedagog i kaznodzieja Jakub Wujek, późniejszy autor przekładu Pisma Świętego; pełni też funkcję wicerektora kolegium.
 • 1569 - szkołę odwiedzają poeta Jan Kochanowski z Czarnolasu oraz znany mecenas sztuki - biskup Piotr Myszkowski.
 • 1571 - 1573 - w kolegium wykłada gorący patriota, pisarz katolicki, późniejszy autor „ Żywotów Świętych ” i „ Kazań Sejmowych ”- Piotr Skarga.
 • 1585 - kolegium odwiedza jego wychowanek, bratanek króla Stefana Batorego, kardynał Andrzej Batory.
 • 1590 - wizyta króla Zygmunta III Wazy.
 • 1605 - 1607 - lata pobytu w kolegium Jerzego Ossolińskiego, późniejszego kanclerza koronnego, wspaniałego mówcy, polityka i dyplomaty, najbliższego doradcy króla Władysława IV, uhonorowanego w czasie poselstwa do Rzymu tytułem księcia Cesarstwa Rzymskiego.
 • 1607- 1612 - lata nauki w kolegium Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, późniejszego poety, teoretyka literatury, twórcy znanych w całej ówczesnej Europie liryk religijnych, elegii, „Ody do Narwi ”, zwanego Horacym Chrześcijańskim lub Horacym Północy.
 • 1613 - pożar strawił gmachy kolegium i kościoła oraz większą część miasta.
 • 1602, 1613, 1622, 1653 - kolejne epidemie systematycznie utrudniają nauczanie. podczas każdej zamykano szkołę, przenoszono zajęcia do folwarków, świadczono pomoc chorym.
 • 1655 - wojska szwedzkie zajmują gmach kolegium i zamieniają go w koszary.
 • 1659 - powrót jezuitów do zniszczonego gmachu szkolnego; remont kaplicy i refektarza, zamienionego przez Szwedów w stajnię.
 • 1703 - 1717 - kolegium jezuickie staje się miejscem grabieży podczas wojny północnej. Stacjonowały tu wojska szwedzkie poddając profesorów, księży, braci i służbę torturom. spustoszenia w budynkach jezuickich dopełniły wojska saskie i rosyjskie.
 • 1717 - mecenat nad szkołą obejmuje wybitny znawca literatury i sztuki, propagator oświaty na Mazowszu, biskup Ludwik Załuski.
 • 1753 - ukończenie budowy gmachu szkolnego oraz świątyni z dwuwieżową fasadą. Głównym fundatorem był biskup płocki Andrzej Krzysztof Załuski.
 • 1773 - po likwidacji zakonu jezuitów pułtuskie kolegium jezuickie po 208 latach funkcjonowania  zostało włączone w część państwowych szkół KEN i zaczęło pełnić funkcję szkoły wojewódzkiej, jako jednej z trzech w Departamencie Mazowieckim. Po kilku latach otrzymało status szkoły podwydziałowej.
 • 1781 - przekazanie pułtuskiego kolegium benedyktynom przybyłym z Płocka na polecenie biskupa Krzysztofa Szembeka.
 • 1785 - inspekcja szkoły dokonana przez reformatora, znanego świetnego mówcę, wizytatora KEN Franciszka Salezego Jegierskiego, zakończona bardzo wysoką oceną poziomu szkoły.
 • 1797 - 1798 - dwukrotny pożar szkoły, utrata księgozbioru, przyrządów fizycznych, matematycznych i map geograficznych. Wybudowanie nowego budynku szkolnego w jednej linii z frontem kościoła pojezuickiego.
 • 1806 - 1807 - zajęcie budynku przez wojska napoleońskie i przekształcenie go w koszary, a następnie w latach 1812-1823 - w lazaret.
 • od 1827 - poważną grupę pedagogów pracujących w Szkole Księży Benedyktynów stanowią magistrowie i absolwenci Uniwersytetu warszawskiego, co korzystnie wpływa na podniesienie poziomu nauczania.
 • 1830 - liczny udział młodzieży - uczniów szkoły - w powstaniu listopadowym.
 • 1832 - po upadku powstania listopadowego 6-klasowa szkoła wojewódzka zostaje odebrana benedyktynom, upaństwowiona i przekształcona 4- letnią szkołę obwodową.
 • 1859 - 1864 - lata pobytu w szkole Wiktora Gomulickiego pseud. Fantazy, poety, powieściopisarza, krytyka literackiego, badacza dziejów Warszawy, autora m. in. książki „Wspomnienia niebieskiego mundurka”, której akcja rozgrywa się w pułtuskiej szkole powiatowej.
 • 1866 - 1903 - szkoła funkcjonuje jako 4 - klasowe gimnazjum.
 • 1864 - 1905 - okres wzmożonego carskiego terroru i silnej rusyfikacji szkoły. Uczniowie tworzą kółka samokształceniowe, organizują obchody wielkich rocznic narodowych.
 • 1872 - wprowadzenie języka rosyjskiego jako języka wykładowego.
 • 1875 - pożar budynku szkoły, kościoła i znacznej części miasta.
 • 1904 - dzięki staraniom mieszkańców Pułtuska szkoła zostaje przekształcona w gimnazjum klasyczne.
 • 3.02.1905 - strajk szkolny w gimnazjum. jednym z głównych żądań było wprowadzenie języka polskiego jako wykładowego.
 • 1915 - oficjalne przekształcenie rządowego rosyjskiego gimnazjum klasycznego na polskie 7- klasowe gimnazjum filologiczne, którego patronem został ksiądz Piotra Skarga.
 • 1914 - 1918 - udział nauczycieli i uczniów w walce o niepodległość Polski.
 • 1918 -gimnazjum męskie oficjalnie przyjmuje nazwę "Państwowe Gimnazjum im. Piotra Skargi", cykl kształcenia w nim wydłużono do ośmiu lat.
 • 1935 - w wyniku reformy szkolnictwa gimnazjum staje się 6-letnią szkołą ogólnokształcącą, składającą się z 4- letniego gimnazjum i 2- letniego liceum.
 • 1939 - gmach szkoły uszkodzony bombą i pożarem, zajmuje niemiecka kolumna zmotoryzowana. Żołnierze niszczą, rabują i palą wyposażenie szkoły, w tym stary i cenny księgozbiór, rozsławiony starodrukami z XVII i XVIII wieku.
 • 1939 - 1945 - okres walki nauczycieli i młodzieży z okupantem hitlerowskim. Wielu nauczycieli prowadzi tajne nauczanie. Zamknięcie szkoły dla Polaków i utworzenie w niej jednostki żandarmerii, oraz szkółki dla młodzieży hitlerowskiej,a pod koniec wojny - nowego oddziału wojsk, zajmujących się zaopatrzeniem tyłów frontu.
 • od lutego 1945 - odbudowa szkoły ze zniszczeń wojennych. Funkcję dyrektora obejmuje przedwojenny nauczyciel matematyki  - Stanisław Biernacki.
 • 12 marca 1945 - oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 1944/45, który zakończono 20 lipca 1945 roku.
 • lipiec 1945 - pierwszy po wojnie egzamin dojrzałości.
 • 1.09.1945 - Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi staje się ponownie szkołą męską, reaktywuje bowiem swą działalność żeńskie Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Klaudyny Potockiej.
 • 1946 - 1948 - odżywają teatralne tradycje szkoły. Szkolny teatr prezentuje miejscowej publiczności różnorodne spektakle, najczęściej sztuki z repertuaru klasycznego, bierze udział w okolicznościowych uroczystościach. Uczniowie pod kierunkiem Włodzimierza Fiszera grają dla mieszkańców Pułtuska „Rewizora ”- M. Gogola oraz fragmenty „Dziadów ” Adama Mickiewicza wyreżyserowane przez p.  H. Mazurową.
 • 12-13.12.1948 - aresztowanie członków tajnej szkolnej komórki  Armii Krajowej.
 • kwiecień 1949 - pokazowy proces w kinie „Narew” 18 członków szkolnej komórki AK, a wśród nich J. Bełcikowskiego, T. Malika, S. Urbanowskiego, Z. Niszczuka, Z. Wróblewskiego, Wł. Wrzeszcza, T. Romańskiego, M. Truszkowskiego wraz z dowódcą Z. Puchalskim. Zapadają wyroki skazujące ich na wieloletnie więzienie - od 5 lat do dożywocia.
 • 1950 - Ryszard Sosnowski, uczeń II klasy Liceum, zostaje pierwszym w historii szkoły laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej.
 • 1950 - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Jerzy Łopuski.
 • r.szk.1950/1951 - Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi zostaje przekształcone w Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego, a po roku - tylko licealnego. szkoła miała charakter koedukacyjny.
 • 1958 - funkcję dyrektora obejmuje Wojciech Koziński.
 • 1962 - powstaje szkolny kabaret - "Czarny kot" prowadzony przez p. Mieczysława Boguszewskiego.
 • 1963 - przekazanie do użytku nowego internatu dla uczniów zamiejscowych.
 • 1966 - inscenizacja „Wspomnień niebieskiego mundurka”  W. Gomulickiego w reżyserii H. Mazurowej prezentowana dla szkoły i miasta z okazji 1000- lecia Pułtuska.
 • 1967 - dyrektorem szkoły zostaje Józef Młodyński. Po reformie szkolnej liceum pracuje na bazie szkoły 8- klasowej.
 • 1973/74 - zaczęto realizować koncepcję liceów ogólnokształcących, wprowadzając kilka planów nauczania, odrębnych dla tzw. profilów.
 • 1973 - funkcję dyrektora obejmuje Zygmunt Latek.
 • 1973 - Minister J. Kuberski przyznaje szkole Medale Komisji EdukacjiNarodowej.
 • 1973 - nauczyciel historii Wł. Bogdanowicz tworzy w szkole Izbę Pamięci Narodowej.
 • 1974 - 1975 - rozbudowa gmachu szkolnego. W nadbudowanej części powstają dwie pracownie: geograficzna i biologiczna.
 • 1976 - drużyna harcerska tworzy „Bank Harcerskich Inicjatyw ”, powstaje zespół muzyczny „Anagram ” .
 • 1979 - uroczysta sesja popularnonaukowa z okazji 60 rocznicy śmierci Wiktora Gomulickiego. Szkołę odwiedza syn poety Juliusz Wiktor Gomulicki.
 • 1979 - Pułtusk przeżywa wielką powódź. Szkoła zostaje zalana do wysokości 1,5 m. Nauczyciele, woźni i uczniowie ratują księgozbiór  biblioteki oraz sprzęt szkolny.
 • 1980 - dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna oraz wychowankowie przybyli na kolejny zjazd, na czele z przewodniczącym Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pułtusku Zygmuntem Pawłowskim, podejmują starania o przywrócenie szkole patrona - księdza Piotra Skargi.
 • 1984 - funkcje dyrektora szkoły obejmuje Zygmunt Kozłowski. Szkołę odwiedzają wicepremier Mieczysław Rakowski i minister Oświaty i Wychowania - Bolesław Faron.
 • 10.12.1986 - uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie Obchodów Jubileuszu 550- lecia szkoły. Powołana zostaje komisja organizacyjna obchodów.
 • 4.11.1987 - przywrócenie szkole imienia Piotra Skargi.
 • 1988 - rozpoczęcie remontu kapitalnego budynku szkoły.
 • 1.09.1988 - funkcję dyrektora liceum obejmuje Barbara Walkiewicz.
 • 13.10.1989 - uroczyste przekazanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski szkoły.
 • październik 1990 - uroczystości Jubileuszowe 550-lecia szkoły. Zaszczycili je swą obecnością Minister Edukacji Narodowej prof. Henryk Samsonowicz, ks. biskup płocki Jan Wosinski. W trakcie uroczystości poświęcono Sztandar Szkoły, odsłonięto Ścianę Patrona.
 • kwiecień 1991 - ukazał się pierwszy numer szkolnej gazetki - "Carpe diem".
 • kwiecień 1991 - wizyta duńskiej delegacji. Goście uczestniczyli w lekcjach, zapoznali się z rozkładem dnia i programem zajęć.
 • wrzesień 1991 - funkcję dyrektora Liceum objął p. Arkadiusz Krużyński.
 • październik 1991 - Telewizja Polska nakręciła reportaż na temat historii i dnia dzisiejszego Liceum w ramach cyklu "Prezentacje".
 • maj 1992 - wyjazd grupy uczniów do zaprzyjaźnionej z Liceum szkoły w Danii.
 • kwiecień 1996 - I edycja Turnieju Klas Drugich pod hasłem "Nasza szkoła wczoraj i dziś".
 • wrzesień 1996 - funkcję dyrektora Liceum objęła p. Lidia Ziemiecka.
 • październik 1997 - ukazała się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego dla Rodziców.
 • listopad 1997 - w auli szkolnej odbyła się uroczystość Jubileuszu 50 lat pracy pedagogicznej i 80 rocznicy urodzin profesor Haliny Mazurowej, nauczycielki języka polskiego, pracującej w Liceum od 1945 roku.
 • maj 1998 - I edycja Drużynowych Biegów na Orientację.
 • październik 1998 - szkoła współorganizowała sesję popularnonaukową z okazji 150 rocznicy urodzin Witolda Gomulickiego.
 • maj 2000 - rozstrzygnięcie konkursu na logo szkoły. Zwyciężyła praca Aleksandry Sołoniewicz.
 • wrzesień 2000 - uroczyste obchody 560 - lecia Szkoły. W otwarciu Jubileuszu uczestniczył m.in. premier Józef Oleksy, senator RP Ireneusz Michaś, władze miasta i powiatu.
 • listopad 2000 - 30 uczniów klas II-IV, pod opieką mgr L. Chymkowskiej i mgr M. Otręby, uczestniczyło w wymianie kulturalnej z włoską szkołą ITCS "Raffaelle Pucci" w Nocera Inferiore, w prowincji Salerno. Młodzież zwiedziła m. in. Rzym, Neapol, Pompeje, uczestniczyła w lekcjach w szkole włoskiej.
 • wrzesień 2002 - I Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku. Dotychczasowa czteroletnia szkoła średnia przestała istnieć, w jej miejsce powstała trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna. Naukę kontynuowali jeszcze uczniowie klasy III i IV "starego liceum".
 • listopad 2003 - I Szkolne Spotkania ze Sztuką. Weszły one na stałe do kalendarza szkolnych imprez i odbywają się co roku.
 • czerwiec 2004 - Początek realizacji projektu "Myślę, więc czytam - Wielka Bitwa o Pierścień", poświęcona J.R.R. Tolkienowi i jego twórczości. Projekt był realizowany w ramach konkursu "Dobre Pomysły 4" Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
 • czerwiec 2005 - w związku z obchodami 100-lecia strajku szklonego i powstania ZNP, przed gmachem Liceum odsłonięta została tablica pamiątkowa.
 • listopad 2005 - uroczyste obchody setnej rocznicy strajku szkolnego 1905r., odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed budynkiem szkoły.
 • maj 2006 - I edycja Konkursu Poezji i Piosenki Francuskiej, organizowanego przy współudziale Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J.Lelewela. Stał się imprezą miejską i organizowany jest co roku dla uczniów pułtuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • październik 2006 - Zarząd Powiatu Pułtuskiego uzyskał zgodę Kurii Biskupiej w Płocku na zakup od parafii św. Mateusza gruntu w pobliżu Liceum, przeznaczonego na budowę hali widowiskowo-sportowej.
 • grudzień 2006 - Liceum wraz z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora zorganizowało Festiwal Mowy Ojczystej Pułtusk 2006.
 • styczeń 2007 - wspomnienia Henryka Purzyckiego, absolwenta naszej szkoły,"Trzecie Pokolenie", opracowane i zgłoszone do II edycji konkursu Mazowieckiej Akademii Książki przez dyrektor Lidię Ziemiecką, znalazły się w gronie laureatów i zostały wydane w formie książkowej w pięknej szacie graficznej.
 • kwiecień 2007 - promocja książki "Trzecie pokolenie" Henryka Purzyckiego w naszej szkole z udziałem rodziny autora, władz miasta i powiatu, Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej autorowi.
 • maj-grudzień 2007 - realizacja projektu edukacyjnego "Z przeszłością w przyszłość", związanego ze 140 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego.
 • wrzesień 2007 -  uruchomiona została nowa pracownia komputerowa z projektu EFS. Uruchomiono radiowęzeł szkolny.
 • październik 2007-2008 - opracowanie i realizacja projektu "Struna Światła - Herbert 2008" we współpracy z Pułtuską Biblioteką Publiczną im. J. Lelewela, adresowanego do uczniów pułtuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • wrzesień 2008 -  szkoła przystąpiła do projektu europejskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie uzyskali stypendia naukowe. Ich opiekunami były: mgr Danuta Pawlak i mgr Jolanta Siejbik.
 • grudzień 2008 - zainstalowano w szkole dźwig dla osób niepełnosprawnych.
 • luty 2009 - wieczór wspomnień o Pani Profesor Halinie Mazurowej w piątą rocznicę śmierci.
 • wrzesień 2009 - stanowisko dyrektora Liceum obejmuje p. Barbara Meredyk.
 • wrzesień 2009 - w Liceum odbyła się sesja popularno-naukowa "Czas II Wojny Światowej na ziemi pułtuskiej" organizowana we współpracy z Pułtuskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym i Akademią Humanistyczną.
 • listopad 2009 - z okazji roku Słowackiego odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs literacki, zorganizowany przy współudziale Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela dla uczniów pułtuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • kwiecień 2010 - Uroczyste odsłonięcie pomnika Jana Pawła II przy Bazylice pułtuskiej. Młodzież naszego Liceum była inicjatorem jego powstania.

Nasze Liceum

 srebrna tarcza

Dziennik Librus

Skrzynka podawcza

epuap logo

Biblioteka Liceum

Stronę napędza

Dobry hosting NVMe

Bierzemy udział w:

nprcz

Polecane strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES