KALENDARIUM

 • 1440 - założenie przez biskupa płockiego Pawła Giżyckiego szkoły przy kolegiacie. Wykładowcami zostają magistrowie kształceni w Akademii Krakowskiej, a wśród nich sławny Jan z Głogowa.
 • 1463 - mecenat nad szkołą obejmują biskupi rezydujący w zamku pułtuskim: Erazm Ciołek i Andrzej Krzycki.
 • 1558 - biskup Andrzej Noskowski, znany ze swej troskliwości o wyposażenie i poziom nauki w pułtuskiej szkole, funduje 20 stypendiów dla uczniów zamierzających studiować w Akademii Krakowskiej, zobowiązując ich do podjęcia pracy w szkołach Pułtuska i Płocka po ukończeniu nauki.
 • 1562 - Hieronim Ossoliński na Sejmie Piotrkowskim wnosi projekt utworzenia w Pułtusku szkoły wyższej typu akademickiego.
 • 1565 - wskutek oporu Krakowa Andrzej Noskowski odrzuca koncepcję utworzenia na Mazowszu konkurencyjnej dla Krakowa Wyższej uczelni; sprowadza z Braniewa jezuitów, powierzając im zorganizowanie „szkoły mazowieckiej”.
 • 1566 - powstaje pierwsze w Koronie kolegium jezuickie w Pułtusku. Pierwszym rektorem kolegium zostaje Stanisław Rozdrażewski poliglota, były dworzanin księcia Lotaryngii.
 • 1566 - teatr szkolny wystawia swoją pierwszą sztukę łacińską ku czci fundatora szkoły - biskupa Andrzeja Noskowskiego.
 • 1567 - 1571 - wykłada w kolegium wybitny pedagog i kaznodzieja Jakub Wujek, późniejszy autor przekładu Pisma Świętego; pełni też funkcję wicerektora kolegium.
 • 1569 - szkołę odwiedzają poeta Jan Kochanowski z Czarnolasu oraz znany mecenas sztuki - biskup Piotr Myszkowski.
 • 1571 - 1573 - w kolegium wykłada gorący patriota, pisarz katolicki, późniejszy autor „ Żywotów Świętych ” i „ Kazań Sejmowych ”- Piotr Skarga.
 • 1585 - kolegium odwiedza jego wychowanek, bratanek króla Stefana Batorego, kardynał Andrzej Batory.
 • 1590 - wizyta króla Zygmunta III Wazy.
 • 1605 - 1607 - lata pobytu w kolegium Jerzego Ossolińskiego, późniejszego kanclerza koronnego, wspaniałego mówcy, polityka i dyplomaty, najbliższego doradcy króla Władysława IV, uhonorowanego w czasie poselstwa do Rzymu tytułem księcia Cesarstwa Rzymskiego.
 • 1607- 1612 - lata nauki w kolegium Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, późniejszego poety, teoretyka literatury, twórcy znanych w całej ówczesnej Europie liryk religijnych, elegii, „Ody do Narwi ”, zwanego Horacym Chrześcijańskim lub Horacym Północy.
 • 1613 - pożar strawił gmachy kolegium i kościoła oraz większą część miasta.
 • 1602, 1613, 1622, 1653 - kolejne epidemie systematycznie utrudniają nauczanie. podczas każdej zamykano szkołę, przenoszono zajęcia do folwarków, świadczono pomoc chorym.
 • 1655 - wojska szwedzkie zajmują gmach kolegium i zamieniają go w koszary.
 • 1659 - powrót jezuitów do zniszczonego gmachu szkolnego; remont kaplicy i refektarza, zamienionego przez Szwedów w stajnię.
 • 1703 - 1717 - kolegium jezuickie staje się miejscem grabieży podczas wojny północnej. Stacjonowały tu wojska szwedzkie poddając profesorów, księży, braci i służbę torturom. spustoszenia w budynkach jezuickich dopełniły wojska saskie i rosyjskie.
 • 1717 - mecenat nad szkołą obejmuje wybitny znawca literatury i sztuki, propagator oświaty na Mazowszu, biskup Ludwik Załuski.
 • 1753 - ukończenie budowy gmachu szkolnego oraz świątyni z dwuwieżową fasadą. Głównym fundatorem był biskup płocki Andrzej Krzysztof Załuski.
 • 1773 - po likwidacji zakonu jezuitów pułtuskie kolegium jezuickie po 208 latach funkcjonowania  zostało włączone w część państwowych szkół KEN i zaczęło pełnić funkcję szkoły wojewódzkiej, jako jednej z trzech w Departamencie Mazowieckim. Po kilku latach otrzymało status szkoły podwydziałowej.
 • 1781 - przekazanie pułtuskiego kolegium benedyktynom przybyłym z Płocka na polecenie biskupa Krzysztofa Szembeka.
 • 1785 - inspekcja szkoły dokonana przez reformatora, znanego świetnego mówcę, wizytatora KEN Franciszka Salezego Jegierskiego, zakończona bardzo wysoką oceną poziomu szkoły.
 • 1797 - 1798 - dwukrotny pożar szkoły, utrata księgozbioru, przyrządów fizycznych, matematycznych i map geograficznych. Wybudowanie nowego budynku szkolnego w jednej linii z frontem kościoła pojezuickiego.
 • 1806 - 1807 - zajęcie budynku przez wojska napoleońskie i przekształcenie go w koszary, a następnie w latach 1812-1823 - w lazaret.
 • od 1827 - poważną grupę pedagogów pracujących w Szkole Księży Benedyktynów stanowią magistrowie i absolwenci Uniwersytetu warszawskiego, co korzystnie wpływa na podniesienie poziomu nauczania.
 • 1830 - liczny udział młodzieży - uczniów szkoły - w powstaniu listopadowym.
 • 1832 - po upadku powstania listopadowego 6-klasowa szkoła wojewódzka zostaje odebrana benedyktynom, upaństwowiona i przekształcona 4- letnią szkołę obwodową.
 • 1859 - 1864 - lata pobytu w szkole Wiktora Gomulickiego pseud. Fantazy, poety, powieściopisarza, krytyka literackiego, badacza dziejów Warszawy, autora m. in. książki „Wspomnienia niebieskiego mundurka”, której akcja rozgrywa się w pułtuskiej szkole powiatowej.
 • 1866 - 1903 - szkoła funkcjonuje jako 4 - klasowe gimnazjum.
 • 1864 - 1905 - okres wzmożonego carskiego terroru i silnej rusyfikacji szkoły. Uczniowie tworzą kółka samokształceniowe, organizują obchody wielkich rocznic narodowych.
 • 1872 - wprowadzenie języka rosyjskiego jako języka wykładowego.
 • 1875 - pożar budynku szkoły, kościoła i znacznej części miasta.
 • 1904 - dzięki staraniom mieszkańców Pułtuska szkoła zostaje przekształcona w gimnazjum klasyczne.
 • 3.02.1905 - strajk szkolny w gimnazjum. jednym z głównych żądań było wprowadzenie języka polskiego jako wykładowego.
 • 1915 - oficjalne przekształcenie rządowego rosyjskiego gimnazjum klasycznego na polskie 7- klasowe gimnazjum filologiczne, którego patronem został ksiądz Piotra Skarga.
 • 1914 - 1918 - udział nauczycieli i uczniów w walce o niepodległość Polski.
 • 1918 -gimnazjum męskie oficjalnie przyjmuje nazwę "Państwowe Gimnazjum im. Piotra Skargi", cykl kształcenia w nim wydłużono do ośmiu lat.
 • 1935 - w wyniku reformy szkolnictwa gimnazjum staje się 6-letnią szkołą ogólnokształcącą, składającą się z 4- letniego gimnazjum i 2- letniego liceum.
 • 1939 - gmach szkoły uszkodzony bombą i pożarem, zajmuje niemiecka kolumna zmotoryzowana. Żołnierze niszczą, rabują i palą wyposażenie szkoły, w tym stary i cenny księgozbiór, rozsławiony starodrukami z XVII i XVIII wieku.
 • 1939 - 1945 - okres walki nauczycieli i młodzieży z okupantem hitlerowskim. Wielu nauczycieli prowadzi tajne nauczanie. Zamknięcie szkoły dla Polaków i utworzenie w niej jednostki żandarmerii, oraz szkółki dla młodzieży hitlerowskiej,a pod koniec wojny - nowego oddziału wojsk, zajmujących się zaopatrzeniem tyłów frontu.
 • od lutego 1945 - odbudowa szkoły ze zniszczeń wojennych. Funkcję dyrektora obejmuje przedwojenny nauczyciel matematyki  - Stanisław Biernacki.
 • 12 marca 1945 - oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 1944/45, który zakończono 20 lipca 1945 roku.
 • lipiec 1945 - pierwszy po wojnie egzamin dojrzałości.
 • 1.09.1945 - Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi staje się ponownie szkołą męską, reaktywuje bowiem swą działalność żeńskie Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Klaudyny Potockiej.
 • 1946 - 1948 - odżywają teatralne tradycje szkoły. Szkolny teatr prezentuje miejscowej publiczności różnorodne spektakle, najczęściej sztuki z repertuaru klasycznego, bierze udział w okolicznościowych uroczystościach. Uczniowie pod kierunkiem Włodzimierza Fiszera grają dla mieszkańców Pułtuska „Rewizora ”- M. Gogola oraz fragmenty „Dziadów ” Adama Mickiewicza wyreżyserowane przez p.  H. Mazurową.
 • 12-13.12.1948 - aresztowanie członków tajnej szkolnej komórki  Armii Krajowej.
 • kwiecień 1949 - pokazowy proces w kinie „Narew” 18 członków szkolnej komórki AK, a wśród nich J. Bełcikowskiego, T. Malika, S. Urbanowskiego, Z. Niszczuka, Z. Wróblewskiego, Wł. Wrzeszcza, T. Romańskiego, M. Truszkowskiego wraz z dowódcą Z. Puchalskim. Zapadają wyroki skazujące ich na wieloletnie więzienie - od 5 lat do dożywocia.
 • 1950 - Ryszard Sosnowski, uczeń II klasy Liceum, zostaje pierwszym w historii szkoły laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej.
 • 1950 - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Jerzy Łopuski.
 • r.szk.1950/1951 - Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi zostaje przekształcone w Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego, a po roku - tylko licealnego. szkoła miała charakter koedukacyjny.
 • 1958 - funkcję dyrektora obejmuje Wojciech Koziński.
 • 1962 - powstaje szkolny kabaret - "Czarny kot" prowadzony przez p. Mieczysława Boguszewskiego.
 • 1963 - przekazanie do użytku nowego internatu dla uczniów zamiejscowych.
 • 1966 - inscenizacja „Wspomnień niebieskiego mundurka”  W. Gomulickiego w reżyserii H. Mazurowej prezentowana dla szkoły i miasta z okazji 1000- lecia Pułtuska.
 • 1967 - dyrektorem szkoły zostaje Józef Młodyński. Po reformie szkolnej liceum pracuje na bazie szkoły 8- klasowej.
 • 1973/74 - zaczęto realizować koncepcję liceów ogólnokształcących, wprowadzając kilka planów nauczania, odrębnych dla tzw. profilów.
 • 1973 - funkcję dyrektora obejmuje Zygmunt Latek.
 • 1973 - Minister J. Kuberski przyznaje szkole Medale Komisji EdukacjiNarodowej.
 • 1973 - nauczyciel historii Wł. Bogdanowicz tworzy w szkole Izbę Pamięci Narodowej.
 • 1974 - 1975 - rozbudowa gmachu szkolnego. W nadbudowanej części powstają dwie pracownie: geograficzna i biologiczna.
 • 1976 - drużyna harcerska tworzy „Bank Harcerskich Inicjatyw ”, powstaje zespół muzyczny „Anagram ” .
 • 1979 - uroczysta sesja popularnonaukowa z okazji 60 rocznicy śmierci Wiktora Gomulickiego. Szkołę odwiedza syn poety Juliusz Wiktor Gomulicki.
 • 1979 - Pułtusk przeżywa wielką powódź. Szkoła zostaje zalana do wysokości 1,5 m. Nauczyciele, woźni i uczniowie ratują księgozbiór  biblioteki oraz sprzęt szkolny.
 • 1980 - dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna oraz wychowankowie przybyli na kolejny zjazd, na czele z przewodniczącym Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pułtusku Zygmuntem Pawłowskim, podejmują starania o przywrócenie szkole patrona - księdza Piotra Skargi.
 • 1984 - funkcje dyrektora szkoły obejmuje Zygmunt Kozłowski. Szkołę odwiedzają wicepremier Mieczysław Rakowski i minister Oświaty i Wychowania - Bolesław Faron.
 • 10.12.1986 - uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie Obchodów Jubileuszu 550- lecia szkoły. Powołana zostaje komisja organizacyjna obchodów.
 • 4.11.1987 - przywrócenie szkole imienia Piotra Skargi.
 • 1988 - rozpoczęcie remontu kapitalnego budynku szkoły.
 • 1.09.1988 - funkcję dyrektora liceum obejmuje Barbara Walkiewicz.
 • 13.10.1989 - uroczyste przekazanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski szkoły.
 • październik 1990 - uroczystości Jubileuszowe 550-lecia szkoły. Zaszczycili je swą obecnością Minister Edukacji Narodowej prof. Henryk Samsonowicz, ks. biskup płocki Jan Wosinski. W trakcie uroczystości poświęcono Sztandar Szkoły, odsłonięto Ścianę Patrona.
 • kwiecień 1991 - ukazał się pierwszy numer szkolnej gazetki - "Carpe diem".
 • kwiecień 1991 - wizyta duńskiej delegacji. Goście uczestniczyli w lekcjach, zapoznali się z rozkładem dnia i programem zajęć.
 • wrzesień 1991 - funkcję dyrektora Liceum objął p. Arkadiusz Krużyński.
 • październik 1991 - Telewizja Polska nakręciła reportaż na temat historii i dnia dzisiejszego Liceum w ramach cyklu "Prezentacje".
 • maj 1992 - wyjazd grupy uczniów do zaprzyjaźnionej z Liceum szkoły w Danii.
 • kwiecień 1996 - I edycja Turnieju Klas Drugich pod hasłem "Nasza szkoła wczoraj i dziś".
 • wrzesień 1996 - funkcję dyrektora Liceum objęła p. Lidia Ziemiecka.
 • październik 1997 - ukazała się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego dla Rodziców.
 • listopad 1997 - w auli szkolnej odbyła się uroczystość Jubileuszu 50 lat pracy pedagogicznej i 80 rocznicy urodzin profesor Haliny Mazurowej, nauczycielki języka polskiego, pracującej w Liceum od 1945 roku.
 • maj 1998 - I edycja Drużynowych Biegów na Orientację.
 • październik 1998 - szkoła współorganizowała sesję popularnonaukową z okazji 150 rocznicy urodzin Witolda Gomulickiego.
 • maj 2000 - rozstrzygnięcie konkursu na logo szkoły. Zwyciężyła praca Aleksandry Sołoniewicz.
 • wrzesień 2000 - uroczyste obchody 560 - lecia Szkoły. W otwarciu Jubileuszu uczestniczył m.in. premier Józef Oleksy, senator RP Ireneusz Michaś, władze miasta i powiatu.
 • listopad 2000 - 30 uczniów klas II-IV, pod opieką mgr L. Chymkowskiej i mgr M. Otręby, uczestniczyło w wymianie kulturalnej z włoską szkołą ITCS "Raffaelle Pucci" w Nocera Inferiore, w prowincji Salerno. Młodzież zwiedziła m. in. Rzym, Neapol, Pompeje, uczestniczyła w lekcjach w szkole włoskiej.
 • wrzesień 2002 - I Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku. Dotychczasowa czteroletnia szkoła średnia przestała istnieć, w jej miejsce powstała trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna. Naukę kontynuowali jeszcze uczniowie klasy III i IV "starego liceum".
 • listopad 2003 - I Szkolne Spotkania ze Sztuką. Weszły one na stałe do kalendarza szkolnych imprez i odbywają się co roku.
 • czerwiec 2004 - Początek realizacji projektu "Myślę, więc czytam - Wielka Bitwa o Pierścień", poświęcona J.R.R. Tolkienowi i jego twórczości. Projekt był realizowany w ramach konkursu "Dobre Pomysły 4" Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
 • czerwiec 2005 - w związku z obchodami 100-lecia strajku szklonego i powstania ZNP, przed gmachem Liceum odsłonięta została tablica pamiątkowa.
 • listopad 2005 - uroczyste obchody setnej rocznicy strajku szkolnego 1905r., odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed budynkiem szkoły.
 • maj 2006 - I edycja Konkursu Poezji i Piosenki Francuskiej, organizowanego przy współudziale Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J.Lelewela. Stał się imprezą miejską i organizowany jest co roku dla uczniów pułtuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • październik 2006 - Zarząd Powiatu Pułtuskiego uzyskał zgodę Kurii Biskupiej w Płocku na zakup od parafii św. Mateusza gruntu w pobliżu Liceum, przeznaczonego na budowę hali widowiskowo-sportowej.
 • grudzień 2006 - Liceum wraz z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora zorganizowało Festiwal Mowy Ojczystej Pułtusk 2006.
 • styczeń 2007 - wspomnienia Henryka Purzyckiego, absolwenta naszej szkoły,"Trzecie Pokolenie", opracowane i zgłoszone do II edycji konkursu Mazowieckiej Akademii Książki przez dyrektor Lidię Ziemiecką, znalazły się w gronie laureatów i zostały wydane w formie książkowej w pięknej szacie graficznej.
 • kwiecień 2007 - promocja książki "Trzecie pokolenie" Henryka Purzyckiego w naszej szkole z udziałem rodziny autora, władz miasta i powiatu, Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej autorowi.
 • maj-grudzień 2007 - realizacja projektu edukacyjnego "Z przeszłością w przyszłość", związanego ze 140 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego.
 • wrzesień 2007 -  uruchomiona została nowa pracownia komputerowa z projektu EFS. Uruchomiono radiowęzeł szkolny.
 • październik 2007-2008 - opracowanie i realizacja projektu "Struna Światła - Herbert 2008" we współpracy z Pułtuską Biblioteką Publiczną im. J. Lelewela, adresowanego do uczniów pułtuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • wrzesień 2008 -  szkoła przystąpiła do projektu europejskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie uzyskali stypendia naukowe. Ich opiekunami były: mgr Danuta Pawlak i mgr Jolanta Siejbik.
 • grudzień 2008 - zainstalowano w szkole dźwig dla osób niepełnosprawnych.
 • luty 2009 - wieczór wspomnień o Pani Profesor Halinie Mazurowej w piątą rocznicę śmierci.
 • wrzesień 2009 - stanowisko dyrektora Liceum obejmuje p. Barbara Meredyk.
 • wrzesień 2009 - w Liceum odbyła się sesja popularno-naukowa "Czas II Wojny Światowej na ziemi pułtuskiej" organizowana we współpracy z Pułtuskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym i Akademią Humanistyczną.
 • listopad 2009 - z okazji roku Słowackiego odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs literacki, zorganizowany przy współudziale Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela dla uczniów pułtuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • kwiecień 2010 - Uroczyste odsłonięcie pomnika Jana Pawła II przy Bazylice pułtuskiej. Młodzież naszego Liceum była inicjatorem jego powstania.

Nasze Liceum

 srebrna tarcza

Dziennik Librus

Biblioteka Liceum

Bierzemy udział w:

nprcz

Polecane strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES