Ewa Mazurkiewicz - psycholog szkolny

 

Jeżeli:

  • chcesz podzielić się swoim sukcesem;
  • masz świetne pomysły i nie wiesz jak je zrealizować;
  • chcesz pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;
  • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
  • chcesz po prostu z kimś porozmawiać

PRZYJDŹ DO PSYCHOLOGA SZKOLNEGO!

Serdecznie zapraszam!

 

Harmonogram pracy psychologa

Dzień tygodnia Godziny pracy
poniedziałek 8:00-12:00
wtorek ---------------
środa ---------------
czwartek 9:00 - 15:00
piątek --------------

 

"...naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich" (Kodeks etyczno-zawodowy psychologa)

Jednym z głównych zadań psychologa szkolnego jest promowanie metod, które aktywizują pracę uczniów i zwiększają efektywność uczenia się. Psycholog szkolny pomaga przy dostosowaniu wymogów edukacyjnych do poziomu rozwoju uczniów.


Zadania psychologa szkolnego
1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
7. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
9. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
10. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.


Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:
· Dyrekcją szkoły.
· Rodzicami.
· Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
· Nauczycielami i pracownikami innych szkół.
· Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
· Poradniami specjalistycznymi.
· Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES