Jolanta Wotawa - pedagog szkolny

 

 

Harmonogram pracy

Dzień tygodnia Godziny pracy
poniedziałek 09:40 - 13:00
wtorek 10:05 - 15:05
środa 10:35 - 15:05
czwartek 09:00 - 13:10
piątek 08:00 - 12:00

 

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku:
1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2) Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
3) Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
4) Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
5) Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
6) Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy.
7) Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc pedagogiczna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku, polega w szczególności na:
1) Diagnozowaniu środowiska ucznia.
2) Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia.
3) Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
4) Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
5) Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6) Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
7) Prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
8) Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.
9) Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
10) Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia.

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:
1) Rodzicami.
2) Nauczycielami i innymi pracownikami Liceum.
3) Nauczycielami i pracownikami innych szkół.
4) Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
5) Poradniami Specjalistycznymi.
6) Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Formy pomocy pedagogicznej:
1) Zajęcia integracyjne.
2 ) Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, HIV i AIDS).
3) Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia).
4) Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym.
5) Porady dla uczniów.
6) Porady, konsultacje dla rodziców.
7) Porady i konsultacje dla nauczycieli.
8) Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
9) Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
10) Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
11) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES