Jolanta Wotawa - pedagog szkolny

 

 

Harmonogram pracy

Dzień tygodnia Godziny pracy
poniedziałek 09:40 - 13:00
wtorek 10:05 - 15:05
środa 10:35 - 15:05
czwartek 09:00 - 13:10
piątek 08:00 - 12:00

 

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku:
1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2) Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
3) Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
4) Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
5) Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
6) Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy.
7) Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc pedagogiczna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku, polega w szczególności na:
1) Diagnozowaniu środowiska ucznia.
2) Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia.
3) Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
4) Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
5) Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6) Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
7) Prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
8) Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.
9) Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
10) Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia.

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:
1) Rodzicami.
2) Nauczycielami i innymi pracownikami Liceum.
3) Nauczycielami i pracownikami innych szkół.
4) Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
5) Poradniami Specjalistycznymi.
6) Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Formy pomocy pedagogicznej:
1) Zajęcia integracyjne.
2 ) Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, HIV i AIDS).
3) Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia).
4) Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym.
5) Porady dla uczniów.
6) Porady, konsultacje dla rodziców.
7) Porady i konsultacje dla nauczycieli.
8) Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
9) Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
10) Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
11) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Dla Ofiar Przemocy Domowej

ul. Marii Konopnickiej 7, 06-100 Pułtusk

tel. 23 692 04 04

Harmonogram dyżurów na rok 2017
Prawnik Psycholog Specjalista Profilaktyki Uzależnień
luty
 • 04.02.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 25.02.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 11.02.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 18.02.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 02.02.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 09.02.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 16.02.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 23.02.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
marzec
 • 04.03.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 25.03.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 11.03.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 18.03.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 02.03.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 09.03.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 16.03.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 23.03.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
kwiecień
 • 01.04.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 29.04.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 08.04.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 22.04.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 06.04.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 13.04.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 20.04.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 27.04.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
maj
 • 06.05.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 27.05.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 13.05.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 20.05.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 04.05.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 11.05.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 18.05.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 25.05.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
czerwiec
 • 03.06.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 24.06.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 10.06.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 17.06.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 01.06.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 08.06.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 22.06.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 29.06.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
lipiec
 • 01.07.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 29.07.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 08.07.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 22.07.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 06.07.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 13.07.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 20.07.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 27.07.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
sierpień
 • 05.08.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 26.08.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 12.08.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 19.08.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 17.08.2017r.
  w godz. 14.00 - 18.00
 • 24.08.2017r.
  w godz. 14.00 - 18.00
 • 31.08.2017r.
  w godz. 14.00 - 18.00
wrzesień
 • 02.09.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 30.09.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 09.09.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 23.09.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 07.09.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 14.09.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 21.09.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 28.09.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
październik
 • 07.10.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 28.10.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 14.10.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 21.10.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 05.10.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 12.10.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 19.10.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 26.10.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
listopad
 • 04.11.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 25.11.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 10.11.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 18.11.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 09.11.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 16.11.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 23.11.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
 • 30.11.2017r.
  w godz. 15.00 - 18.00
grudzień
 • 02.12.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 16.12.2017r.
  w godz. 9.00 - 14.00
 • 09.12.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 18.12.2017r.
  w godz. 09.00 - 13.00
 • 07.12.2017r.
  w godz. 14.00 - 18.00
 • 14.12.2017r.
  w godz. 14.00 - 18.00
 • 21.12.2017r.
  w godz. 14.00 - 18.00

 

 

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES