Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego

im. Piotra Skargi w Pułtusku w roku szkolnym 2019/2020

 Katarzyna Gniedziejko – Przewodnicząca

Anna Kachel – Zastępca

Agnieszka Gos – Skarbnik

Rafał Szczygielski – Sekretarz

Małgorzata Chimkowska – Członek

Agnieszka Pudlis – Czlonek

Waldemar Ciszewski – Członek


Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności na rzecz podnoszenia jakości realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

 

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 1. pobudzanie aktywności rodziców i organizowanie ich do działań na rzecz wspomagania procesu nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z potrzebami szkoły;
 2. ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły w zakresie realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
 3. współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 4. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad ich użytkowania.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 • programu wychowawczego Szkoły,
 • programu profilaktyki.

aaa3. Opiniowanie:

 • programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoy;
 • projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
 • szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;
 • zmian w szkolnym prawodawstwie, a w szczególności w Statucie Liceum i jego załącznikach;
 • planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły;
 • planowanej organizacji roku szkolnego, w tym ustalenie pięciodniowego tygodnia pracy;
 • ustalenia przez Dyrektora Szkoły przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym;
 • pracy nauczycieli ubiegających się i awans zawodowy;
 • wprowadzania jednolitego stroju szkolnego;
 • ofert złożonych przez ubezpieczycieli i wyboru ubezpieczyciela;
 • oraz innych z mocy prawa.

Jednym z zadań Rady Rodziców jest gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły.

Rada Rodziców Szkoły przy Liceum otworzyła specjalny rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A.

Nr konta 87 1240 5309 1111 0010 8715 7700

i uprzejmie prosi Rodziców o wpłacanie darowizn na podane konto lub osobiście w księgowości, w szkole.

Od roku szkolnego 2009/2010 wysokość wpłaty rocznej określonej przez Rodziców wynosi 60zł, jednak każda dowolna kwota będzie mile widziana.

Dziękujemy.

Nasze Liceum

Dziennik Librus

Biblioteka Liceum

Bierzemy udział w programie

Polecane strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES