Rada Rodziców

w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku

w roku szkolnym 2016/2017

 

Rada Przewodniczących Oddziałów

Lp. Nazwisko Imię klasa
1. Zabielska Katarzyna IA
2. Kaźmierczak Katarzyna IB
3. Orłowska Anna IC
4. Piekarska Edyta ID
5. Szoplik Renata IIA
6. Siemek Aneta IIB
7. Miłoszewska Anna IIC
8. Smosarska Agnieszka IID
9. Smoleń Agnieszka IIIA
10. Morawska Anna IIIB
11. Fijałkowska Małgorzata IIIC
12. Gregorczyk Marek IIID
13. Ciszewska Maria IIIE

Rada Rodziców Szkoły

Lp. Nazwisko imię Funkcja w RRS
1. Morawska Anna przewodnicząca
2. Smosarska Agnieszka
zastępca
3. Chmielewska
Jolanta
sekretarz
4. Szoplik Renata
członek
5. Fijałkowska Małgorzata
członek

Komisja Rewizyjna

1. Grzybowska Anna przewodnicząca
2. Siemek Aneta protokolant
3. Miłoszewska Anna członek

 


Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności na rzecz podnoszenia jakości realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

 

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 1. pobudzanie aktywności rodziców i organizowanie ich do działań na rzecz wspomagania procesu nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z potrzebami szkoły;
 2. ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły w zakresie realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
 3. współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 4. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad ich użytkowania.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 • programu wychowawczego Szkoły,
 • programu profilaktyki.

aaa3. Opiniowanie:

 • programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoy;
 • projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
 • szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;
 • zmian w szkolnym prawodawstwie, a w szczególności w Statucie Liceum i jego załącznikach;
 • planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły;
 • planowanej organizacji roku szkolnego, w tym ustalenie pięciodniowego tygodnia pracy;
 • ustalenia przez Dyrektora Szkoły przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym;
 • pracy nauczycieli ubiegających się i awans zawodowy;
 • wprowadzania jednolitego stroju szkolnego;
 • ofert złożonych przez ubezpieczycieli i wyboru ubezpieczyciela;
 • oraz innych z mocy prawa.

Jednym z zadań Rady Rodziców jest gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły.

Rada Rodziców Szkoły przy Liceum otworzyła specjalny rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pułtusku

Nr konta 74 8232 0005 0004 9676 2000 0001

i uprzejmie prosi Rodziców o wpłacanie darowizn na podane konto lub osobiście w księgowości, w szkole.

Od roku szkolnego 2009/2010 wysokość wpłaty rocznej określonej przez Rodziców wynosi 60zł, jednak każda dowolna kwota będzie mile widziana.

Dziękujemy.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES