Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2018/2019

samorzad2

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Pani Jolanta Wotawa.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
Samorząd jest organem reprezentującym interesy wszystkich uczniów szkoły, współpracującym z innymi organami szkoły.

Celem działania Samorządu jest:

- organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

- przedstawienie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków w sprawie dotyczącej realizacji podstawowych praw uczniów określonych ustawą o systemie oświaty;

- współdziałanie z innymi organami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki;

- organizowanie pomocy koleżeńskiej;

- rozwijanie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych. kulturalnych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych uczniów;

- podnoszenie współodpowiedzialności za sprzęt i urządzenia szkolne;

- wykonywanie niezbędnych prac na rzecz szkoły;

- inspirowanie koleżanek i kolegów do udziału w pracach na rzecz środowiska;

- rozstrzyganie sporów między uczniami i zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami;

- dbanie o dobre imię i honor szkoły;

- opiniowanie WSO i Statutu Szkoły;

- wyrażanie opinii w sprawie oceny zawodowej nauczyciela na prośbę Dyrektora szkoły, za okres stażu;

- reprezentowanie szkoły na zewnątrz;

- swobodne działanie i podejmowanie decyzji związanych z organizacją życia szkolnego w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i Statutem Szkoły;

- wnioskowanie do Dyrektora szkoły o poręczenie za uczniów , wobec których zastosowano karę;

- wyrażanie swojego stanowiska w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły;

- wyrażanie opinii na temat ucznia zgłoszonego do nagrody lub kary;

- udział opiekuna i przewodniczącego SU w pracach komisji do spraw pomocy materialnej;

- wyrażanie opinii odnośnie programu wychowawczego Liceum i programu profilaktycznego przedstawionego przez pedagoga szkoły;

- wyrażenie opinii o ustaleniu przez Dyrektora szkoły przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES