Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2017/2018

Nazwisko imię klasa funkcja w SU
Tośka Alicja
IIc przewodnicząca SU
Tyszkiewicz
Weronika IIa zastępca przewodniczącej SU
Kierzkowska
Agata Id sekretarz SU
Lewandowski Jakub Ia skarbnik SU
Piecychna Krystian Ib(I) skarbnik SU
Kaźmierczak Natalia IIb członek SU
 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Pani Jolanta Wotawa.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
Samorząd jest organem reprezentującym interesy wszystkich uczniów szkoły, współpracującym z innymi organami szkoły.

Celem działania Samorządu jest:

- organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

- przedstawienie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków w sprawie dotyczącej realizacji podstawowych praw uczniów określonych ustawą o systemie oświaty;

- współdziałanie z innymi organami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki;

- organizowanie pomocy koleżeńskiej;

- rozwijanie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych. kulturalnych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych uczniów;

- podnoszenie współodpowiedzialności za sprzęt i urządzenia szkolne;

- wykonywanie niezbędnych prac na rzecz szkoły;

- inspirowanie koleżanek i kolegów do udziału w pracach na rzecz środowiska;

- rozstrzyganie sporów między uczniami i zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami;

- dbanie o dobre imię i honor szkoły;

- opiniowanie WSO i Statutu Szkoły;

- wyrażanie opinii w sprawie oceny zawodowej nauczyciela na prośbę Dyrektora szkoły, za okres stażu;

- reprezentowanie szkoły na zewnątrz;

- swobodne działanie i podejmowanie decyzji związanych z organizacją życia szkolnego w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i Statutem Szkoły;

- wnioskowanie do Dyrektora szkoły o poręczenie za uczniów , wobec których zastosowano karę;

- wyrażanie swojego stanowiska w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły;

- wyrażanie opinii na temat ucznia zgłoszonego do nagrody lub kary;

- udział opiekuna i przewodniczącego SU w pracach komisji do spraw pomocy materialnej;

- wyrażanie opinii odnośnie programu wychowawczego Liceum i programu profilaktycznego przedstawionego przez pedagoga szkoły;

- wyrażenie opinii o ustaleniu przez Dyrektora szkoły przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES