Wtorek 20.06.2017 / Środa 21.06.2017 / Czwartek 22.06.2017

 

Wtorek - Nieobecni nauczyciele: p. K. Grzywacz; od godz. 9.00 - p. J. Wotawa; od godz. 11.00 - p. J. Pieńkowski, p. M. Dudyś; wymiana polsko-niemiecka - p. J. Siejbik, p. A. Lesińska

 

UWAGA!!!

Pod zmianami podajemy informacje na temat STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH - prosimy uważnie się z nimi zapoznać!

 

Bardzo prosimy nie przechodzić przez boisko szkolne i nie wychodzić na boisko w trakcie przerw międzylekcyjnych - trwają na nim prace budowlane!!!

 

Biblioteka szkolna prosi o zwrot WSZYSTKICH wypożyczonych książek!!! ze względu na przeprowadzaną inwentaryzację zbiorów. Książki na wakacje można wypożyczać po konsultacji z bibliotekarzem.

 

Zmiany na wtorek 20.06.2017:

 

Po 3 lekcji klasa 1A pod opieką p. M. Wotawy wychodzi do Domu Polonii - akcja "My czytamy, czytaj z nami". Po akcji uczniowie wracają do szkoły na lekcję 5.

 

na 2 lekcję przychodzi 1D

3 i 4 lekcja - 2B1 - zajęcia własne w czytelni

4 lekcja - 2C ind KS - zajęcia własne w czytelni

5 lekcja - 1C - biologia z p. R. Konarzewską za lekcję 7 z wtorku 20.06.2017 - sala 34

6 lekcja - 1D - j. polski z p. B. Czerniakowską-Koc za lekcję 1 z wtorku 20.06.2017 - sala 43

zwolnione:

po 5 lekcji - 1C

po 6 lekcji - 1B, 2C ind KS

po 7 lekcji - 2C2, 1ABC j. rosyjski

 

 

Zmiany na środę 21.06.2017:

 

Wszystkie klasy przychodzą do szkoły na godz. 10.00 - w sali gimnastycznej odbędzie się I część Turnieju Klas Drugich - część wiedzowa. Po zakończeniu turniejowych zmagań uczniowie zwolnieni są do domu.

 

Zmiany na czwartek 22.06.2017:

 

Wszystkie klasy przychodzą na godz. 10.00 do Domu Polonii, gdzie odbędzie się II część Turnieju Klas Drugich - artystyczna (w zależności od pogody - w amfiteatrze lub tawernie). Po zakończeniu Turnieju uczniowie zwolnieni są do domu.

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH!

Nie mniej niż 4500 zł.

dla każdego stypendysty

Uczniowie naszej szkoły mogą składać wnioski o stypendia w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018”

Stypendium jest przeznaczone dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Warunki Programu stypendialnego:

Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą spełniać co najmniej warunki określone w punkcie 1 i 2:

 1. Uzyskali średnią 5,33 ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych  (przy czym do średniej należy wskazywać przedmioty, z których uczeń uzyskał ocenę nie niższą niż 5).
 2. Uzyskali średnią 4,75 ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy.
 3. W roku szkolnym 2016/2017 są laureatami lub finalistami konkursów lub olimpiad, wymienionych w załączniku do Regulaminu (dostępny w sekretariacie).

W przypadku konieczności ustalenia kolejności uczniów na liście rankingowej brane są pod uwagę następujące wymogi formalne i merytoryczne (poniższe kryteria zapisane są zgodnie z hierarchią ważności):

 1. Najwyższa średnia z 3 dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych, obliczona na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2016/2017;
 2. Najwyższa średnia ocen ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2016/2017;
 3. Uzyskany wynik z egzaminu gimnazjalnego: 180% z części: matematyczno-przyrodniczej oraz języka obcego nowożytnego (zdawanego w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016);
 4. Status rodziny wielodzietnej (troje lub więcej dzieci) ucznia ubiegającego się o stypendium;
 5. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;
 6. Status rodziny niepełnej ucznia ubiegającego się o stypendium;
 7. Uczęszczanie przez ucznia do ubiegającego się o stypendium do klasy III;
 8. Uczestnictwo po raz pierwszy w programie stypendialnym.

Terminy składania wniosków:

 1. Od 19 czerwca do 6 lipca br. nabór  wniosków do projektu (jest to termin ABSOLUTNIE NIEPRZEKRACZALNY!)

Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce: Edukacja i sport/Stypendia dla uczniów (kliknięcie w nazwę zakładki uruchamia link do strony).

 1. Wygenerowaną z systemu wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 21 lipca br.(decyduje data wpływu!!) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Uczeń zainteresowany stypendium zgłasza się do dyrektora szkoły w celu ustalenia nauczyciela-opiekuna. Bez opiekuna uczeń nie może złożyć wniosku.

Za wypełnienie wniosku odpowiedzialny jest uczeń i rodzic!!!

Szczegóły dotyczące stypendium uzyskać mozna w sekretariacie szkoły i/lub u wicedyrektora szkoły.

 

OGŁOSZENIA STAŁE:

Zapraszamy na stronę internetową biblioteki szkolnej - znajdziecie tam m.in.:

- pełną listę nowości zakupionych do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - poprzez link:

http://biblioteka.loskarga.edu.pl/index.php/zbiory/nowosci/nprc

- aktualizowany na bieżąco wykaz materiałów dostępnych w bibliotece, pomocnych podczas przygotowań do matury z różnych przedmiotów - przez link:

biblioteka.loskarga.edu.pl/index.php/zbiory/m-bm

 

Tu możesz się zwrócić w trudnej sytuacji:

800 100 100 - telefon zaufania oferujący bezpłatną, anonimową pomoc dla dorosłych

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (pn.-pt. 11.00-17.00)

800 121 212 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

801 100 100 – infolinia pomocowa w sprawie cyberprzemocy

116 123 - telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym

801 120 002 - Ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” (pn.-pt. 12.00- 18.00)

23 692 52 65 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

23 692 55 91 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku

22468 25 47; 22 468 25 39 - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży, Warszawa, ul. Dzielna 7 - zaburzenia zachowania, trudności szkolne i wychowawcze, zaburzenia jedzenia 

23 692 04 04 – Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Pułtusk, ul. Marii Konopnickiej 7 (bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna, terapeuta ds. uzależnień); terminy dyżurów w zakładce Pedagog

22 616 02 68 – Fundacja Dzieci Niczyje (zaburzenia zachowania, uzależnienia)

22 14 00 68 - telefon zaufania AIDS

22 654 40 41 - ITAKA - antydepresyjny telefon zaufania

801 190 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne” (Internet, komputer, hazard, alkohol zakupy, jedzenie, i in.)

 

 

 

 

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Stowarzyszenie

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES