Kontakt

Statut szkoły

Dyrekcja

Rada Rodziców

Samorząd uczniowski

Aktualności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU

 

Pułtusk, 10.05.2019 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

1. Bilans  ->> do pobrania

2. Rachunek zysków i strat jednostki ->> do pobrania

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki ->> do pobrania

4. Informacja dodatkowa ->> do pobrania

 

Pułtusk, 21.08.2018r.

Informacja dotycząca możliwości wynajmu pomieszczenia szkolnego na sklepik szkolny

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku informuje, że istnieje możliwość wynajmu pomieszczenia o powierzchni 15 m2 na prowadzenie działalności handlowej sklepik szkolny na okres do trzech lat od daty podpisania umowy, tj. do 30.06.2021r. z możliwością wcześniejszego jednomiesięcznego jej wypowiedzenia przez każdą ze stron.

Cena wywoławcza wynosi 25 zł za m2 powierzchni użytkowej miesięcznie - podana cena obejmuje opłatę za zużycie wody, ścieki kanalizacyjne, co. Opłata za energię elektryczną według wskazań podlicznika. Należność płatna z góry do dnia 25 każdego miesiąca.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z oznaczeniem nadawcy i klauzulą „Oferta na wynajem pomieszczenia na sklepik. Nie otwierać przed sesją otwarcia kopert” w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2; 06-100 Pułtusk do dnia 03 września 2018 r. do godz. 10.00.

Komisja powołana przez Dyrektora Liceum spośród złożonych w terminie ofert wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 września 2018 r. o godz. 13.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w pokoju nr 25 na I piętrze, a wynik rozstrzygnięcia zostanie zamieszczony na stronie BIP Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku i w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w szkole (parter).

Dodatkowych informacji udziela pracownik szkoły pod nr (023) 692-01-71 w. 35

Dyrektor Szkoły

Barbara Meredyk

--------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o roztrzygnięciu postępowania dotyczącego możliwości wynajmu pomieszczenia szkolnego na sklepik szkolny

            Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, działając            na podstawie uchwały Nr 310/2012 Zarządu Powiatu z dnia 18.12.2012 r. w sprawie zaleceń dotyczących wynajmu oraz innych form udostępniania części nieruchomości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego informuje, że wpłynęła jedna oferta Pani Krystyny Marciniak, która w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Komisję w dniu    04.09.2018 r. została wybrana.

Dyrektor Szkoły

Barbara Meredyk

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pułtusk, dn. 11.01.2018 r.

OGŁOSZENIE

LIKWIDATOR UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WIK PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. PIOTRA SKARGI Z SIEDZIBĄ W PUŁTUSKU PRZY UL. PIOTRA SKARGI 2 INFORMUJE, ŻE W DNIU 20.12.2017 ROKU WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ O ROZWIĄZANIU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WIK PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. PIOTRA SKARGI.

WSZELKIE UWAGI I ROSZCZENIA SKŁADAĆ NALEŻY DO LIKWIDATORA SŁAWOMIRA KARWACKIEGO ZAMIESZKAŁEGO W PUŁTUSKU UL.KEN 1/31 LUB W SIEDZIBIE KLUBU W TERMINIE DO 15.02.2018 ROKU.

                         SŁAWOMIR KARWACKI

Nasze Liceum

Dziennik Librus

Biblioteka Liceum

Bierzemy udział w programie

Polecane strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES